Acte normative aborgate, saptamana 28 iunie – 2 iulie

Monitorul Oficial nr. 431 – 28 iunie 2010

Ordonanta de urgenta nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale abroga prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

Monitorul Oficial nr. 434 – 29 iunie 2010

Ordinul MS nr. 946/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” abroga, la data intrarii sale in vigoare, Ordinul ministrului sanatatii nr. 115/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 19 februarie 2010, precum si orice alte dispozitii contrare.

Monitorul Oficial nr. 435 – 29 iunie 2010

Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice abroga, la data intrarii sale in vigoare, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 198/2009 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 9 aprilie 2009.

Monitorul Oficial nr. 436 – 29 iunie 2010

OUG pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale abroga, la data intrarii sale in vigoare:
a) art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementari privind datoria publica externa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 13 august 2001, aprobata prin Legea nr. 70/2002, cu modificarile ulterioare;
b) prevederile privind sursele de rambursare din actele normative de ratificare/aprobare a imprumuturilor prevazute la alin. (1) si (2), fara a contraveni acordurilor de imprumut incheiate cu finantatorii;
c) orice alte dispozitii contrare.

Monitorul Oficial nr. 439 – 30 iunie 2010

HG nr. 547/2010 pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat abroga, la data intrarii sale in vigoare, Hotararea Guvernului nr. 1.551/2009 pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat, pentru anul 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 17 decembrie 2009.

Ordinul MFP nr. 1907/2010 privind nivelul accizei minime pentru tigarete abroga, de la data de 1 iulie 2010, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.472/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009.

Monitorul Oficial nr. 441 – 30 iunie 2010

Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar abroga, de la data intrarii sale in vigoare:
a) art. 78 si 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2001, cu modificarile ulterioare;
c) art. 12 lit. a), b) si d), art. 121 si 12 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 174/2006 privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 din 2 mai 2006, cu modificarile ulterioare;
e) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 171/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010;
g) Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006;
h) Ordonanta Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;
i) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;
j) art. 25 si 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) Legea nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar.
(2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile prevazute de actele normative enumerate la alin. (1) lit. b)—f), ale caror drepturi de protectie sociala acordate sau, dupa caz, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj au fost stabilite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se afla in plata sau se repun in plata dupa suspendare ulterior acestei date, beneficiaza de aceste drepturi in conditiile prevazute de respectivele acte normative, astfel cum se aflau in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, diminuate cu 15%.

Monitorul Oficial nr. 446 – 1 iulie 2010

Ordinul MT nr. 437/2010 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind asigurarea sigurantei spatiului aerian pe timpul interventiilor active in atmosfera abroga, la data intrarii sale in vigoare, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului economiei si comertului, al ministrului apararii nationale, al ministrului transportului, constructiilor si turismului nr. 565/92/M.137/290/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 27 noiembrie 2003.

OUG nr. 77/2010 privind unele masuri in domeniul tineretului si sportului abroga, la data intrarii sale in vigoare:
a) art. 80 alin. (3) si (4) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) orice dispozitie contrara prezentei ordonante de urgenta, restul dispozitiilor ramanand nemodificate.

OUG nr. 68/2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa abroga, la data intrarii sale in vigoare:
a) Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 239/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 24—30 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007;
c) Hotararea Guvernului nr. 1.385/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009, cu completarile ulterioare;
d) Hotararea Guvernului nr. 484/2007 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Șanse intre Femei si Barbati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, cu modificarile ulterioare;
e) Hotararea Guvernului nr. 1.386/2009 privind unele masuri de reorganizare in cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 din 26 noiembrie 2009;
f) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 245/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 905 din 11 octombrie 2005;
g) Hotararea Guvernului nr. 1.381/2009 privind unele masuri de reorganizare in cadrul Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Șanse intre Femei si Barbati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009.

OUG nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata abroga, la data intrarii sale in vigoare, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului economiei si comertului, al ministrului apararii nationale, al ministrului transportului, constructiilor si turismului nr. 565/92/M.137/290/2003, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 27 noiembrie 2003.

Monitorul Oficial nr. 447 – 1 iulie 2010

Ordinul MFP nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici abroga, la data intrarii sale in vigoare, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009.

Monitorul Oficial nr. 450 – 2 iulie 2010

Circulara BNR nr. 6/2010 privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Nationala a Romaniei abroga 73 de acte normative emise de BNR.

Popularity: 100%

301 Responses for “Acte normative aborgate, saptamana 28 iunie – 2 iulie”

 1. Armando says:

  rainier@miniatures.seldom” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

Leave a Reply

Curs Valutar

  Data curs:
  2018-07-20

      EUR = 4.6562
      USD = 3.9954
      CHF = 4.0019
      GBP = 5.2019

Translator

  Rumanian flagEnglish flagGerman flagFrench flagItalian flag
  Ukrainian flagRussian flagSpanish flagPortuguese flagHungarian flag
  Greek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroat flag
  Danish flagPolish flagSwedish flagNorwegian flagSerbian flag
  Slovak flagSlovenian flag   

Vremea

Publicitate

468x60 ad code for footer
Log in - BlogNews Theme by Gabfire themes