ANUNȚURI

CONVOCATOR

Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Suceava, în conformitate cu prevederile art. 14-16, art. 18-19 din statutul CCJ Suceava, a Legii 514/2003, convoacă toți consilierii juridici înscriși în asociația profesională, la Adunarea Generală Ordină a C.C.J. Suceava, pentru data de 18 aprilie 2024, ora 13, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Mun. Suceava, Str. Universității, nr. 15-17, jud. Suceava, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Colegiului Consilierilor Juridici Suceava pentru anul 2023;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori și a situațiilor financiare pentru anul 2023;
3. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de disciplină pe anul 2023;
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli a C.C.J. Suceava pe anul 2024;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a organelor de conducere a C.C.J. Suceava
6. Diverse

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pe aceeași dată în aceeași locație începând cu ora 13:30

Relații suplimentare și consultarea documentelor le puteți obține la sediul C.C.J. Suceava din mun. Suceava str. Mihai Viteazul, nr. 27, et. 1, cam. 5 (clădirea FEDERAL COOP) sau la telefon 0230/523588 / 0743.810.091.

EXAMEN DE DEFINITIVAT PENTRU INTRAREA ÎN PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC - MARȚI 12 DECEMBRIE 2023

La sediul colegiului din strada mihai viteazul nr. 27, suceava, clădirea federalcoop, et. 1, sala mare de ședință.

Dosarele se vor depune începând cu data de luni, 23 octombrire 2023 până la data de joi 7 decembrie ora 12:00 în timpul programului de secretariat.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU PREGĂTIREA ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DEFINITIVARE ÎN PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC

pentru consilierii juridici stagiari membri ai A.C.C.J. Suceava care şi-au încheiat perioada de stagiu

Data examenului: 12 DECEMBRIE 2023, ORA 13:00

TEMATICA

I. DREPT CIVIL

 1. Persoana juridică – art. 187-231 Cod civil.
 2. Despre bunuri – art. 535-554 Cod civil.
 3. Izvoarele obligațiilor – art. 1.166-1.269 Cod civil.
 4. Executarea obligațiilor – art. 1.516-1.530 Cod civil.
 5. Contractul de vânzare – art. 1.650-1.740 Cod civil.
 6. Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor – 2.500-2.531 Cod civil.

II. DREPT PROCESUAL CIVIL

 1. Acțiunea civilă- art. 29-40 C. proc. civ.
 2. Participanții la procesul civil: Judecătorul. Incompatibilitatea - art. 41-54 C. proc. civ. - Părțile- art. 55-91 C. proc. civ.
 3. Competența instanțelor judecătorești - art. 94-128 C. proc. civ.
 4. Întâmpinarea - art. 205-208 C. proc. civ.
 5. Cererea recovențională - art. 209-210 C. proc. civ
 6. Contestația în anulare - art. 503-508 C. proc. civ.

III. DREPT PROCESUAL ADMINISTRATIV

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

IV. DREPTUL MUNCII

 1. Codul Muncii ( Legea 53/2003).

V. DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ

 1. Titlul I. Legea penală și limitele ei de aplicare, art. 1 – art. 14;
 2. Titlul II. Infracțiunea art. 15 – art. 52 Cod Penal;
 3. Titlul V. Minoritatea, art. 113 – art. 127 Cod Penal;
 4. Titlul VI. Răspunderea penală a persoanei juridice, art. 135 – 151 Cod Penal;
 5. Titlul VI. Răspunderea penală a persoanei juridice, art. 135 – 151 Cod Penal;

VI. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ

 1. Titlul III. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat, art. 257 – art. 265 Cod Penal;
 2. Titlul V. Infracțiuni de corupție și de serviciu, art. 289 – art. 308 Cod Penal;
 3. Titlul VI. Infracțiuni de fals, art. 320 – art. 328 Cod Penal.

VII. DREPT PROCEDURĂ PENALĂ PARTEA GENERALĂ

 1. Titlul II. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal art. 14 – art. 28 C. proc. pen.
 2. Titlul III. Participanții în procesul penal, Capitolul II Competența organelor judiciare art. 53 – art. 63 C. proc. pen.
 3. Titlul IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii, art. 97 – art. 103 C. proc. pen.

VIII. DREPT PROCEDURĂ PENALĂ PARTEA SPECIALĂ

 1. Titlul I. Urmărirea penală, art. 285 – 294; art. 305 – 318 C. proc. pen.

IX. ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC

 1. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
 2. Statutul profesiei de consilier juridic din 06.03.2004.

BIBLIOGRAFIA

Cu titlu de bibliografie se pot consulta şi studia, avându-se în vedere modificările legislative de ultimă oră cursuri universitare, manuale, tratate, monografii - orice alte lucrări care tratează tematica menţionată mai sus.

Consiliul A.C.C.J. Suceava

Înființare Revistă CCJ Suceava

Ca urmare a întrunirii Colegiului Director și a Comisiei de Îndrumare și Formare Profesională a CCJ Suceava s-a decis, în unanimitate, „înființarea” unei reviste a CCJ Suceava. Denumirea Revistei la „prima strigare” este JURIDICA – Revista Colegiului Consilierilor Juridici Suceava. Revista va fi bilingvă (română – engleză) și va avea două apariții anuale (iunie și decembrie). În acest demers vom fi sprijiniți de numeroase cadre didactice universitare din țară (Suceava, Iași, București), cât și cadre didactice de la Universitatea de Drept din Republica Moldova.

evista a luat naștere în urma necesității și dezvoltării juridice a tuturor consilierilor juridici care își desfășoară activitatea cu profesionalism și devotament (în această categorie sunt incluși toți consilierii juridici membri ai CCJ Suceava). Mai mult decât atât, trebuie evidențiat și faptul că, comunicarea juridică dintre consilierii juridici și celelalte persoane antrenează totalitatea procedeelor juridice aflate la îndemâna teoreticienilor și practicienilor dreptului, utilizate în perimetrul instituțiilor abilitate, în scopul aplicării concrete a normelor juridice la realitatea vieții sociale cu scopul de a soluționa diverse probleme cu caracter profesional cu care se confruntă frecvent consilierii juridici. În conchidere, invităm toți consilierii juridici membri ai CCJ Suceava (și nu numai) să sprijine „înființarea” și realizarea acestei reviste prin îndemnul de a publica și de a-și îmbogăți portofoliul profesional.

Realizarea acestui demers este posibil doar cu sprijinul dumneavoastră!

Cu stimă, CCJ Suceava

Actualizare taxe

I.Actualizarea taxelor, începând cu data de 1 iunie 2022, neaplicându-se retroactiv ceor ce au achitat deja în avans următoarele taxe:

1.Taxă de înscriere în Colegiu - 750 lei
1000 lei pentru cei care se înscriu prin efectul legii (cu o vechime de 5 ani în profesie dovedită prin documente justificative legale - art. 23, al. 13 din statutul profesiei de consilier juridic;

2.Taxă anuală/ cotizație lunară:
- 25 lei/ lunar membru
- 30 lei/ lunar Societățile profesionale

3.Taxă de înscriere tablou - 200 lei

4.Legitimație tip card - 20 lei

5.Eliberare adeverințe - 30 lei

6.Taxă examen definitivat - 500 lei

7.Taxă de reactivare pentru cei cu restanțe mai mari de 3 ani și care doresc să rămână activi în cadrul Colegiului - 250 lei

8.Carnet împuterniciri - 30 lei

9.Insignă - 20 lei

10.Taxă transfer - 550 lei

11.Taxă formare profesională pentru stagiari - 100 lei/ curs (obligatoriu unul/an de stagiatură)
- pentru definitivi - 100 lei orientativ

ANUNȚURI